Algemene Voorwaarden - View-Media.be BV

CONTRACTUELE VOORWAARDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen gelden volgende algemene voorwaarden in de relatie tussen View Media en de klant:

ALGEMEEN

1. De overeenkomst komt tot stand wanneer wij na ontvangst van een bestelling, schriftelijk akkoord gaan met deze bestelling, dan wel de bestelling uitvoeren.

Elke plaatsing van een bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 1. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand vanaf de verzending aan de klant.
 2. Vervoer, verplaatsingen en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant.
 3. Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Elke som die niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met een forfaitair schadebeding van 15 %, met een minimum van € 50, en met een nalatigheidsintrest gelijk aan deze voorzien in de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 1. In geval van betalingsachterstand, heeft View Media het recht lopende werkzaamheden of het leveren van nieuwe diensten op te schorten tot de volledige betaling van alle achterstallen, vergoedingen en intresten inbegrepen.
 2. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling. Is de klant een consument, dan is deze in dezelfde gevallen gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
 3. View Media respecteert uw privacy; zij zal geen persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat.
 4. Onder voorbehoud van het bepaalde onder punt 13, is de aansprakelijkheid van View Media beperkt tot het factuurbedrag.
 5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd en is steeds het Belgische recht van toepassing.

3. De nietigheid van een van deze voorwaarden brengt geenszins de nietigheid van de andere voorwaarden met zich mee. Het feit dat View Media zich op een bepaald ogenblik of in een bepaalde situatie niet beroept op één van deze voorwaarden betekent niet dat View Media afstand doet van deze voorwaarden.

VERKOOP

4. Al onze offertes gelden onder voorbehoud van beschikbare stock en prijswijzigingen bij de leverancier.

 1. Geleverde goederen blijven onze eigendom tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs desgevallend vermeerderd met de intresten en de kosten. Indien de klant de goederen verwerkt of herverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop aan ons over.
 2. De klant erkent door de inontvangstname, ingebruikname of het meenemen van de goederen uitdrukkelijk dat deze beantwoorden aan zijn bestelling en vrij zijn van enig zichtbaar gebrek.

5. Verborgen gebreken moet de klant ons binnen de week na het ontdekken ervan bij aangetekend schrijven melden.

 1. Onze waarborg gaat niet boven deze die door de fabrikant(en) wordt geboden en geldt enkel op materiaalgebreken en constructiefouten; de waarborg vervalt wanneer de klant zelf reparaties of transformaties heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren door een derde, alsook wanneer de goederen niet conform de instructies werden onderhouden of gebruikt.  

6. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen toepassing vindt, verlenen wij een garantietermijn van twee jaar overeenkomstig artikel 1649 BW. De klant moet ons desgevallend op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

HERSTELLINGEN

7. Al onze offertes gelden onder voorbehoud van beschikbare stock en prijswijzigingen van wisselstukken bij de leverancier, alsook onder voorbehoud van defecten die tijdens de herstelling worden vastgesteld. 

 1. De klant dient er voor te zorgen dat het te herstellen materiaal vlot toegankelijk en bereikbaar is.

8. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van zijn gegevens voor hij zijn defect toestel in herstelling aanbiedt. View Media kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies van gegevens door defect of bij de herstelling.

 1. Op alle herstellingen geldt een waarborg van drie maanden voor zover het eenzelfde defect betreft en dit niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik.
 2. De klant bepaalt het grensbedrag waarvoor de herstelling mag worden uitgevoerd. Indien uit onderzoek blijkt dat de herstelling meer zal kosten dan dit grensbedrag, vindt de herstelling pas plaats na toestemming van de klant.

9. Indien de klant het toestel niet wenst te herstellen en indien het toestel hersteld is, verbindt de klant er zich toe het toestel binnen de maand op te halen. Bij gebrek aan afhaling zal de klant een herinnering ontvangen. Laat de klant na om het toestel binnen de maand na deze verwittiging op te halen, dan is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van € 50,00 voor administratieve kosten en staangeld en dan wordt het toestel naar keuze van View Media vernietigd of verkocht. De kosten van de vernietiging of verkoop zijn ten laste van de klant.   

 1. View Media behoudt zich het recht voor om contante betaling te eisen van de door de klant verschuldigde bedragen alvorens tot teruggave van het toestel aan de klant over te gaan.
 2. Indien een uitvoeringstermijn werd vooropgesteld en de klant meent dat View Media deze niet respecteert, dient hij View Media in gebreke te stellen en een termijn van minstens 21 werkdagen te bieden voor het voldoen van haar verplichtingen. Het niet nakomen van de termijn kan in geen geval aanleiding geven tot een korting op de prijs of schadevergoeding.

WEBDESIGN / WEBHOSTING

10. View Media voert de gegeven opdracht naar best vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

11. Indien een uitvoeringstermijn wordt vooropgesteld, veronderstelt deze dat de klant steeds binnen een redelijke termijn reageert op de desgevallend gemaakte ontwerpen.

12. Indien de klant meent dat View Media de uitvoeringstermijn niet respecteert, dient hij View Media in gebreke te stellen en een termijn van minstens 21 werkdagen te bieden voor het voldoen van haar verplichtingen. Het niet nakomen van de termijn kan in geen geval aanleiding geven tot een korting op de prijs of schadevergoeding.

 1. De klant draagt er zorg voor dat hij tijdig alle informatie bezorgt aan View Media die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gevraagde opdracht. View Media is niet aansprakelijk voor door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en de bijkomende kosten die daaruit voortvloeien.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het materiaal dat hij ter beschikking stelt van View Media. De klant wordt geacht over de nodige auteursrechtelijke vermogensrechten te beschikken en verbindt er zich toe View Media te vrijwaren voor elke schade die View Media zou leiden ten gevolge van inbreuken op het recht van de intellectuele eigendom.
 3. Gebreken in de uitgevoerde opdracht dienen door de klant binnen de zeven kalenderdagen gemeld te worden. Worden binnen deze termijn geen gebreken gemeld, dan wordt de opdracht als aanvaard beschouwd.
 4. View Media kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van backup data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van uw website of data, website downtime, verliezen door niet beschikbaar zijn van website. Alhoewel View Media er alles aan doet om zorgvuldig met de gegevens van zijn klanten om te gaan en intern zorgt voor backups van alle gegevens begrijpt de klant dat door de technische aard van de dienstverlening een backup niet gegarandeerd is. De klant blijft ultiem verantwoordelijk voor de nodige backups van zijn gegevens.
 5. View Media behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door haar afgeleverde goederen, in welk stadium van uitvoering deze zich ook mogen bevinden (schets, ontwerp, proefdruk, …). De ideeën, concepten en ontwerpen die zij aanbrengt en de knowhow die zij aanwendt in de uitvoering van de opdracht, is confidentieel.

13. View Media kan geleverde websites voor promotiedoeleinden als referentie gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Contactgegevens

Openingsuren

Dorpsplein 18

9200 Baasrode

(T) 052 22 04 80

info@view-media.be

facebook: facebook.com/viewmediacomputers

MA-DO-VR: 14u00 – 19u00

ZA: 10u00 – 13u00

DI & DO: op afspraak of aan huis

voormiddagen: op afspraak of aan huis

ZO & Feestdagen: gesloten